Home Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Provozujeme e-shop na webových stránkách www.jogasebepoznani.cz/obchod a pro poskytování prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, mailová adresa a telefonní číslo.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy.
2. Správce zpracovává osobní údaje pouze na území Evropské unie a nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
3. Tyto podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023, aktualizovány dne 25. 1. 2024