Home Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

I. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu. Provozovatelem internetového obchodu je: MUDr. Iveta Špatenková, sídlo Dolákova 530/30, 18100 Praha 8, provozovna Umělecká 13, 17000 Praha 7, IČ: 61085723, neplátce DPH, mailová adresa info@jogasebepoznani.cz, tel. 775235593 (dále jen prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen kupující, nebo zákazník).

II. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.jogasebepoznani.cz. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky.
Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.
Z důvodu vyprodání zásob může prodávající jednostranně, a bez sankcí, odstoupit od kupní smlouvy.

III. Dodací a platební podmínky
Prodávající odešle zboží, které je skladem, kupujícímu v termínu do 5 pracovních dnů (expediční lhůta) od připsání platby na bankovní účet prodávajícího vedený u ČS spořitelny č. 1092199153/0800. U zboží vyráběného na objednávku se prodávající s kupujícím domluví na termínu dodání. Kupující provede úhradu objednávky tak, aby platba byla připsána na účet prodávajícího do 5 dnů od dne objednání – v opačném případě bude objednávka stornována.

Zboží je zasíláno v rámci ČR. K ceně objednaného zboží je v košíku připočtena cena za doručení (dále jen „poštovné“), zahrnující komplexní náklady na doručení zboží zákazníkovi dle vybraného způsobu doručení.
Ceny za zboží a doručení jsou uvedeny v Kč a jsou konečné. Prodávající doručuje objednané zboží prostřednictvím České pošty, Balíkovny a Zásilkovny.

Úhradu objednaného zboží lze provést bezhotovostním převodem, předem, na bankovní účet prodávajícího nebo dobírkou při převzetí zboží od dopravce; cena za dobírku se objeví v košíku po vybrání této možnosti.

Kupující jako variabilní symbol platby vždy uvádí číslo objednávky.

U některých obrazů je nutné osobní předání (uvedeno u konkrétního obrazu), bez poplatku za doručení, a to pouze po předchozí telefonické domluvě na místě a čase předání.

Cena za doručení zboží je uvedena vždy u objednávky. Při zaslání na dobírku je cena za dobírku připočtena k celkové ceně a je vždy uvedena u objednávky. Dodací a platební podmínky zde uvedené jsou pro smluvní strany závazné.
Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři event. nejbližší Balíkovna či nejbližší Zásilkovna. V případě nevyzvednutí zboží a jeho navrácení zpět na naši adresu je možné po uhrazení částky za opakovanou dopravu zaslat zboží kupujícímu znovu. Pokud kupující o opětovné zaslání neprojeví zájem, bude mu na číslo účtu, z něhož zboží platil, navrácena jím uhrazená částka snížená o cenu dopravy. Pokud se jedná o nevyzvednuté a navrácené zboží posílané na dobírku, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů, vynaložených na dopravu a dobírku. Zákazník se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, a převzetí zboží.

Ceny za doručení zboží se zobrazí v košíku, podle typu zboží a ceny objednávky.

IV. Shoda zboží s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího zpravidla výměnou zboží, nebo není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.

Dostane-li kupující nedopatřením vadné, nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem: Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem nebo kopií daňového dokladu, kupující co nejdříve zašle zpět prodávajícímu poštou. Kupující co možná nejpřesněji provede popis zjištěných závad a jejich projevů. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, od obdržení reklamovaného zboží, a vyrozumí mailem či telefonicky kupujícího. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz
Kupující má právo zakoupené zboží do čtrnácti dnů od převzetí vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupující má možnost od smlouvy odstoupit jakoukoliv formou (telefonát, mail apod.) Kupujícímu po odstoupení od smlouvy vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené. Částka zaplacená jako cena za doručení bude kupujícímu vrácena za předpokladu, že zákazník vrátí celou objednávku, tzn. všechno zboží, které mu bylo v rámci jedné zásilky odesláno. V případě, že dojde k vrácení pouze části plnění nebudou expediční poplatky zákazníkovi vráceny. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího (tzn. poštovné při vrácení produktu platí kupující). Součástí zásilky musí být originál, nebo kopie daňového dokladu (vyúčtování) zásilky.
Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené (jeho stav musí odpovídat novému zboží určenému pro další prodej).  Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, nebo převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající je oprávněn snížit cenu o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

VII. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou požadovány pouze v nezbytném rozsahu, nutném ke komunikaci se zákazníkem a doručení zboží. S údaji prodávající nakládá v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas k evidenci jím poskytnutých údajů. Prodávající tyto údaje dále nezpracovává, ani neposkytuje třetím osobám.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021, aktualizace je ke dni 6.1.2023 . Práva a povinnosti smluvních stran, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.